Vergadering Raadscommissie 04-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen notulen raadscommissie 3 en 4 juli 2012

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Horecanota

Korte inhoud: de concept-horecanota heeft alle procedures doorlopen. Er zijn 31 zienswijzen ingediend. Het college heeft op deze zienswijzen gereageerd in een reactienota. Het college biedt de horecanota aan de raad aan ter vaststelling.

6 Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Hoorn en De Duunt

Korte inhoud: de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Hoorn en De Duunt is een eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor het dorp Hoorn en het recreatiegebied De Duunt. Een integrale herziening is noodzakelijk omdat de bestaande bestemmingsplannen hun actualiteit hebben verloren.

7 Vaststelling bestemmingsplan West-Terschelling - Dennenweg (Brede School)

Korte inhoud: op het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. Het college heeft op deze zienswijzen reacties gegeven. De raad moet het bestemmingsplan vaststellen.

8 Verleggen Havendam en de consequenties voor Natura 2000

Korte inhoud: op verzoek van de raad zijn de kosten voor het verleggen van de havendam in beeld gebracht. Tevens krijgt de raad de kosten van het opstellen van de Milieu-effectrapportage (MER) hierbij.

9 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.