Vergadering Raadscommissie 09-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

0

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.De vragenronde voor het publiek is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

3 Vaststellen notulen raadscommissie 4 september 2012

4 Mededelingen

Korte inhoud: Mededelingen uit samenwerking VAST en overige mededelingen.

5 Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Polder

Korte inhoud: de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Polder is een eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan. Een integrale herziening is noodzakelijk omdat het bestaande bestemmingsplan zijn actualiteit heeft verloren.

6 Verleggen Havendam en de consequenties voor Natura 2000

Korte inhoud: de raad heeft op 28 februari 2012 een amendement aangenomen waarin uitbreiding van de havenkom wordt aanbevolen. Het college heeft de consequenties hiervan beoordeeld. Daarnaast zijn de consequenties voor Natura 2000 van dit alternatief in beeld gebracht.

7 Begraafplaatsennotitie

Korte inhoud: in de zomer van het afgelopen jaar heeft de conceptnotitie beheer Algemene Begraafplaats Longway ter inzage gelegen. Er is een aantal reacties op binnen gekomen. In de bijgevoegde reactienota wordt daarop ingegaan.

8 Beleidsplan politie

Korte inhoud: De raad moet de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 vaststellen.

9 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: de raad krijgt gelegenheid te reageren op het het Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland van de politie.