Vergadering Raadscommissie 04-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen notulen raadscommissie 6 november 2012

Bijgevoegde documenten

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Notitie verhoging koopprijsgrens

Korte inhoud: het college heeft een notitie “verhoging koopprijsgrens” laten opstellen en vraagt de raad in te stemmen met deze notitie. Als de raad hiermee instemt, zal het college een wijziging van de Huisvestingsverordening in procedure brengen.

6 Kamperen bij de boer, Kooipad 7, Halfweg

Korte inhoud: agrarisch bedrijf Kooipad 7 te Halfweg heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor kamperen bij de boer.

7 Kamperen bij de boer, Oosterend 17

Korte inhoud: agrarisch bedrijf Oosterend 17 heeft een omgevingsvergunning gevraagd voor kamperen bij de boer

8 Voorbereidingskrediet West Aletalaan fase 3

Korte inhoud: de raad dient formeel het voornemen uit te spreken tot het starten van grondexploitaties. Ook moet de raad het benodigde krediet vaststellen. Er is een voorbereidingskrediet nodig voor de ontwikkeling van fase 3 van de West Aletalaan. Dit gaat om het ontwikkelen van bestemmingsplannen voor de geplande woningbouw en de bouw van de campus.

9 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.