Vergadering Raadscommissie 04-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

5 Bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden

Vervolg: bespreking raadscommissie. Korte inhoud: nadat de Raad van State het Bestemmingsplan Buitengebied vernietigd heeft, moesten er nieuwe bestemmingsplannen komen. De bestemmingsplannen voor de dorpen en de verblijfsrecreatiegebieden liggen nu ter vaststelling voor.(Zie voor meer bijlagen de Vergadering Raadscommissie 03-04-2012)

6 Tussenrapportage Strandnotitie

Korte inhoud: het college rapporteert aan de raad hoe het strandrijden in de afgelopen winter verlopen is. Ook is een inventarisatie toegevoegd van de ontheffingen in de zomerperiode.

7 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.