Vergadering Raadscommissie 06-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

6 Bestemmingsplan West

Korte inhoud: het bestemmingsplan West heeft de inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan ligt nu voor ter vaststelling.

7 Jaarrekening 2011

Korte inhoud: Het college verantwoordt in de jaarrekening de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.N.B.: de jaarrekening is reeds in uw bezit; het gemeenteblad wordt u hierbij toegezonden.

8 Toelichting Winkeltijdenverordening

Korte inhoud: De Winkeltijdenwet (Wtw) is aangepast. In de Wtw is een artikel opgenomen op basis waarvan gemeenten vrijstelling of ontheffing mogen verlenen om de winkels op zondag open te stellen, de zgn. toerismebepaling. Deze bepaling moet nu beter onderbouwd worden. De winkeltijdenverordening van de gemeente hoeft niet te worden gewijzigd, maar de toelichting moet opnieuw worden vastgesteld, volgens de eisen die de Wtw daaraan stelt.

9 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.