Vergadering Raadscommissie 05-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen verslag raadscommissie 5 februari 2013

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Ontwerp bestemmingsplan Hoorn – De Duunt

Korte inhoud: het ontwerp bestemmingsplan Hoorn-de Duunt is klaar. Het kan ter inzage gelegd worden.

6 Evaluatie Strandbewaking

Korte inhoud: sinds twee jaar verzorgt de KNRM de bewaking van de badstranden. Dit is nu geëvalueerd.

7 Verzoek verplaatsing kampeerareaal

Korte inhoud: Aan de gemeenteraad is een brief gestuurd met daarin het verzoek medewerking te verlenen om het kampeerareaal van kampeerterrein Willemsplak (Hoorn) te verplaatsen naar het terrein in aansluiting op vakantiepark Haantjes (Formerum - Noord). De gemeenteraad heeft het college verzocht om een raadsvoorstel.

8 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.