Vergadering Raadscommissie 04-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen verslag raadscommissie 7 mei 2013

Bijgevoegde documenten

4 a. Mededelingen uit samenwerking VAST

4 b. Overige mededelingen

5 Inspraak en overleg bestemmingsplan campus

Korte inhoud: Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor inspraak en overleg ter inzage gelegen. Het college vraagt de raad

- in te stemmen met de Inspraak- en Overlegnota en

- het college de opdracht te verlenen het ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen.

6 Inspraak en overleg bestemmingsplan woningbouw plan West Aleta

Korte inhoud: Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor inspraak en overleg ter inzage gelegen. Het college vraagt de raad

- in te stemmen met de Inspraak- en Overlegnota en

- het college de opdracht te verlenen het ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen.

7 Evaluatie strandrijden

 Korte inhoud: De evaluatie van het strandrijseizoen 2012-2013 is gereed. Het college stelt de raad voor op vergelijkbare wijze door te gaan.

8 Jaarrekening 2012

Korte inhoud: Het college verantwoordt in de jaarrekening de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

9 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt.