Vergadering Raadscommissie 04-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 7 en 8 oktober 2014

4 Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden en overige mededelingen

5 Beheersverordening Haventerrein

6 Eindevaluatie DHW preventie en handhaving (wordt nagestuurd)

7 1e Bestuursrapportage januari t/m augustus 2014 (wordt nagestuurd)

8 Verordeningen Participatie en WMO

9 Rondvraag voor raadsleden