Vergadering Raadscommissie 02-12-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 4 november 2014

Bijgevoegde documenten

4 Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden en Overige mededelingen

5 Vaststellen Reglement van Orde voor de raad 2014 en Verordening raadscommissie 2014

6 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling; Veilig thuis in Fryslân

7 Vaststellen nota naar een nieuw financieel vangnet

8 Wijziging GR Dienst SZW Noardwest Fryslân

9 Rondvraag voor raadsleden